Občanské poradenství

Veřejný závazek

Poslání

  • Poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří se na poradnu obrátí v nepříznivé sociální situaci nebo ve chvíli, kdy jim tato situace hrozí.
  • Být nezávislým místem bezplatné, důvěrné, nezávislé a nestranné pomoci a provázet občany při jejich obtížích.
  • Usilovat o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Cíle služby

  • Umožnit uživatelům získat informace[1], rady[2] a aktivní pomoc[3] v souladu se zásadami občanského poradenství, pomáhat jim účinně vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.
  • Stabilizovat a rozvíjet lidské zdroje organizace.
  • Spolupracovat v zájmu uživatelů s ostatními poskytovateli sociálních služeb, s veřejnou správou a samosprávou na místní úrovni a účastnit se komunitního plánování sociální služeb v Pardubicích.

[1] Informace: Obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci klienta. Informace nenabízí možnosti řešení (např. číslo právní normy, odkazující informace, znění vybraného paragrafu, platnost právní normy, apod.)

[2] Rada: Vychází z konkrétní situace klienta, nabízí alternativy řešení a posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení (např. klient chce ukončit pracovní poměr, poradce nabízí různé varianty a společně zvažují výhody a nevýhody možných řešení, apod.)

[3] Aktivní pomoc: Jedná se o komplexní přístup k řešení problému, včetně poskytnutí následné práce, kterou provádí poradce v zájmu klienta. Aktivní pomoc probíhá v prostorách poradny (např. konzultace věcné správnosti různých písemností, vysvětlování obsahu právních dokumentů, zprostředkování navazujících služeb regionálních i jiných institucí a organizací, apod.)

Zásady občanského poradenství

Bezplatnost

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně.

Nezávislost

Poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních či jiných organizacích, které poradnu finančně podporují.

Nestrannost

Služby jsou poskytovány všem osobám, které se na poradnu obrátí bez rozdílu věku, národnosti, pohlaví, zdravotního postižení, náboženského vyznání, politické příslušnosti, sociálního statusu, sexuální orientace apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.

Diskrétnost

Poradci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích uživatelů i o skutečnostech souvisejících se třetími osobami, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, včetně toho, že uživatel poradnu navštívil. Poradce je zbaven povinnosti mlčenlivosti pouze v případě, že by byla prolomena jejich oznamovací povinnost plynoucí z platných právních předpisů. Jakékoliv údaje může poradce poskytnout třetí osobě pouze na základě souhlasu podepsaného uživatelem, který může vystupovat i anonymně nebo v zastoupení.