Oblasti poradenství

Rozlišujeme 3 úrovně podpory:

1. úroveň – informace – obsahem této úrovně jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele služby. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na danou situaci. Tato úroveň podpory nenabízí možnosti řešení.

2. úroveň – rada – rada je orientovaná na dojednané řešení problému. Vychází z konkrétní situace uživatele služby. Je-li to možné, nabízí alternativy řešení. Posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení. např.: uživatel služby chce ukončit pracovní poměr. Poradce informuje uživatele služby o možných způsobech ukončení pracovního poměru včetně právních následků.

3. úroveň – aktivní pomoc – jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí:

 • vzorů různých smluv a podání,
 • pomoci s vyplněním formulářů a dotazníků s aktivní účastí uživatele služby,
 • kopií příslušných ustanovení právních norem,
 • pomoc při zprostředkování kontaktu u dalších institucí, či jiných poskytovatelů sociálních služeb,
 • atp.

Konkrétní úroveň podpory je dána konkrétní nepříznivou sociální situací, ve které se uživatel služby nachází.

Poradenství je poskytováno v oblastech:

 1. Občanskoprávní vztahy
  • Právní jednání, svéprávnost a zastoupení
  • Ochrana osobnosti
  • Výlučné vlastnictví
  • Podílové spoluvlastnictví
  • Služebnosti (kromě bydlení v bytě či domě – viz 3.5.)
  • Smluvní závazky (kromě spotřebitelských – viz 6.1.)
  • Závazky z deliktů, náhrada škody a nemajetkové újmy, bezdůvodné obohacení
  • Dědění a dědické řízení
 1. Rodinné právo
  • Vznik manželství
  • Zánik manželství
  • Práva a povinnosti manželů a bývalých manželů (výživné, přispívání na domácnost, správa majetku, SJM)
  • Vztahy mezi rodiči a dětmi
  • Náhradní péče (pěstounství, poručenství, ústavní péče, osvojení)
  • Práva a povinnosti nesezdaných partnerů (druh a družka)
  • Práva a povinnosti registrovaných partnerů
  • Vztahy mezi ostatními rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami (včetně výživného a styku mezi nimi)
  • Domácí násilí
 1. Bydlení
  • Problematika SVJ
  • Problematika bytových družstev
  • Nájem bytu či domu
  • Podnájem bytu či domu
  • Bydlení na základě služebnosti
  • Bydlení na základě ubytovací smlouvy
  • Jiný právní důvod bydlení
  • Sousedské vztahy
 1. Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
  • Vznik pracovněprávního vztahu
  • Změny pracovněprávního vztahu
  • Zánik pracovněprávního vztahu
  • Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
  • Odpovědnost za škodu v pracovněprávním vztahu
  • Evidence na úřadu práce
  • Agenturní zaměstnávání
 1. Dluhová problematika
  • Rodinný a osobní rozpočet
  • Práva a povinnosti dlužníků
  • Práva a povinnosti věřitelů
  • Rozhodčí doložka a rozhodčí řízení
  • Soudní a exekuční vymáhání peněžité povinnosti dlužníka
  • Insolvenční řízení
 2. Ochrana spotřebitele
  • Smluvní vztahy
  • Reklamace
  • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  • Ochrana spotřebitele v rámci EU
 1. Sociální dávky
  • Dávky pomoci v hmotné nouzi
  • Dávky státní sociální podpory
  • Příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením
 1. Sociální služby 
 1. Sociální zabezpečení
  • Důchodové pojištění
  • Starobní a pozůstalostní důchody
  • Invalidní důchody
  • Nemocenské pojištění
  • Nemocenské dávky
 1. Zdravotní pojištění, práva a povinnosti pacientů
 1. Soudní řízení a jeho alternativy
  • Občanské soudní řízení (průběh řízení)
  • Řízení o opravných prostředcích (řádných i mimořádných)
  • Výkon rozhodnutí (soudní výkon rozhodnutí a exekuce – nepeněžitá plnění, peněžitá viz 5.5.)
  • Mimosoudní řešení sporů mimo spotřebitelské (např. mediace)
 1. Veřejná správa
  • Stavební právo
  • Matriční právo
  • Pobyt cizinců a občanství ČR
  • Ochrana osobních údajů
  • Trvalý pobyt, doručovací adresa
  • Přestupky
  • Svobodný přístup k informacím
  • Daně a poplatky
  • Správní řízení v prvním stupni
  • Řízení o opravných prostředcích ve správním řízení
  • Soudní řízení správní
  • Exekuce ve správním řízení
  • Odpovědnost státu za škodu
 1. Trestní právo
  • Zanedbání povinné výživy
  • Ostatní trestné činy
  • Trestní sankce
  • Trestní řízení
  • Práva obětí a poškozených
  • Ostatní
 1. Školství
 2. Ochrana základních lidských práv
  • Ústavní soud ČR
  • Evropský soud pro lidská práva
  • Veřejný ochránce práv

Odborné sociální poradenství není poskytováno:

 • v oblastech: daňového, obchodního a restitučního práva
 • v situacích, kdy by mohl některé ze stran vzniknout komerční prospěch

Odborným sociálním poradenstvím není:

 • poskytování hmotné a finanční pomoci
 • poskytování ubytování
 • poskytování advokátních/práv­ních služeb (zastupování u soudu, sepisování smluv, žalob či jiných podání)
 • provádění výpočtů daňové povinnosti, důchodů, mezd, poplatků, výše sociálních dávek, úroků, aj.